1.      Distances līguma noslēgšana

1.1.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IEROČI”, reģistrācijas numurs 49002000859, juridiskā adrese: Rīgas iela 15, Talsi, LV-3201, turpmāk – Ieroči, nodrošina tīmekļa vietnē www.siaieroci.lv, turpmāk - Interneta vietne, pieejamo saturu un pārdod preces saskaņā ar zemāk attēlotajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un darbības koncepciju, kas izklāstīta Interneta vietnē, turpmāk – Noteikumi. Lai veiktu pirkumu Interneta vietnē, persona izdara apliecinājumu, ka tā ir iepazinusies ar Noteikumiem, saprot tos un apliecina gatavību tos ievērot bez ierobežojumiem un atrunām.

1.2. Ja persona kā patērētājs, izmantojot Internetu, veic pirkumu Ieroču Interneta vietnē, šādu darbību kopums tiek uzskatīts par distances līgumu, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, kuru darbība attiecināma uz šīm tiesiskajām attiecībām.

1.3. Lai iegādātos Interneta vietnē piedāvātās preces, persona var reģistrēties sistēmā vai iegādāties bez reģistrācijas.

2.      Interneta vietnes darbības mērķis

2.1. Interneta vietnes izveides mērķis ir nodrošināt personām iespēju iepazīties ar piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, iegādāties tās, kā arī izmantot saziņas iespējas, kādas nodrošina Interneta vietne.

3.    Tiesības uz intelektuālo īpašumu

3.1. Interneta vietnē pieejamā informācija, turpmāk Saturs, ir Ieroču vai to sadarbības partneru intelektuālais īpašums, kas ir aizsargāts ar visiem spēkā esošajiem Latvijas Republikas un starptautiskiem normatīvajiem tiesību aktiem. Satura izmantošana pretēji Ieroču mantiskām un nemantiskām interesēm, var tikt uzskatīta par tiesību aizskārumu, par kuru Ieroči var vērsties Latvijas Republikas tiesā.

3.2. Interneta vietnē pieejamā Satura izmantošana atļauta tikai ar Ieroču rakstisku piekrišanu.

4.    Preces

4.1. Ieroču Interneta vietnē piedāvā aplūkošanai un iegādei preces medniekiem un makšķerniekiem, turpmāk Preces.

4.2. Ieroči Interneta vietnē nodrošina to rīcībā esošo informāciju par Precēm, kādu tie ir saņēmuši tieši no ražotāja, piegādātāja vai arī tā pieejama iepriekš minēto subjektu publiski pieejamās interneta vietnēs.

4.3. Ieroči nodrošina tādu informācijas daudzumu par Precēm, kādu uzskata par vismaz minimāli nepieciešamu, taču papildus informāciju var iegūt individuāli.

4.4. Interneta vietnē iegādātajām Precēm ir Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktais garantijas termiņš, kura laikā persona kā patērētājs var vērsties Ieročos, lai pieteiktu informāciju par Preces neatbilstību.

4.5. Pieteikumu par Preces neatbilstību persona aizpilda kādā no Ieroču filiālēm.

5.    Cena

5.1. Interneta vietnē visas norādītās cenas ir eiro (EUR) valūtā, iekļaujot tajās visus nodokļus un nodevas, kas būtu maksājami darījuma noslēgšanas brīdī. Ja persona izvēlas izmantot preču piegādes pakalpojumu, Ieroči  norāda pakalpojuma cenu.

5.2. Atsevišķām Precēm, ņemot vērā to izmērus un pārvadāšanas īpatnības, pastāv iespējami piegādes pakalpojuma sarežģījumi, kas var paaugstināt piegādes pakalpojuma cenu, taču Ieroči par to informē klientu.

5.3. Preču saņemšana kādā no Ieroču filiālēm ir bezmaksas.

6.    Norēķini

6.1. Norēķini par Precēm notiek saskaņā ar tiem apmaksas veidiem un kārtību, kāda ir paredzēta Interneta vietnē.

7.    Preču saņemšana

7.1.Veicot pasūtījumu Interneta vietnē, personai ir iespēja izvēlēties Preču saņemšanu kādā no Ieroču filiālēm vai arī piegādi ar piegādes pakalpojumu sniedzēju.

7.2. Pēc pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas, Ieroči apstrādā informāciju un nosūta personai elektroniski sagatavotu rēķinu, kas derīgs bez paraksta vai sazinās ar personu, lai precizētu nepieciešamo informāciju.

8.    Atteikuma tiesību izmantošana

8.1. Personai ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, kādas paredz Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču saņemšanas brīža.

8.2. Informēt par vēlmi izmantot atteikuma tiesības persona var, nosūtot rakstisku paziņojumu ierakstītā sūtījumā vai elektroniskā formātā vai ierodoties kādā no Ieroču filiālēm.

8.3. Atteikuma tiesības tiek uzskatītas par izmantotām brīdī, kad Prece tiek atgriezta Ieročiem.

8.4. Atsakoties no distances līgumā iegādātās Preces, Ieroči atmaksā tos maksājumus, kas saņemti no personas, kā arī vienas piegādes izmaksas.

8.5. Veiktie maksājumi tiks atgriezti tādā apmērā un pa tādu kanālu, kādā tie ir saņemti no personas.

8.6. Lai atteikuma tiesību izmantošanas ietvaros atgrieztu Preci, tās oriģinālajam iepakojumam jābūt nesabojātam vizuāli vai konstruktīvi.

9.    Papildus noteikumi

9.1. Visi pārpratumi un domstarpības jārisina savstarpēju pārrunu ceļā.

9.2. Situācijās, kad pārpratumi vai domstarpības nav atrisināmas pārrunu ceļā, personai ir tiesības vērsties tiesā, lai aizstāvētu savas aizskartās intereses.

9.3. Ja kādi no Noteikumiem ir pretrunā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām, klients var izmantot savas tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. 

Mēs izmantojam Sīkdatnes, lai nodrošinātu jums vislabāko mājas lapas izmantošanas pieredzi. Aizverot šo banneri, klikšķinot un turpinot izmantot mājaslapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu lietošanas politiku.